EKSAMEN, KARAKTERER OG KLAGER

Skema: overblik over klagereglerne 

Bud på tidsplan ved klager over standpunktskarak/årskarakterer og eksamenskarakterer

Elevers klager over eksamen og eksamenskarakterer

Hvis klagen afvises som åbenbart grundløs:

Paradigme 00: Afgørelse åbenbart grundløs

Hvis klagen fremmes:

Paradigme 1a: Partshøring påtænkt afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Paradigme 1b: Afgørelse om ombedømmelse/omprøve/ikke-medhold i klagen

Elevers øvrige klager ang. eksamen (adgang og tilmelding, udelukkelse, særlige vilkår, fejl og mangler ved prøven, fysiske forhold mv.)

Paradigme 2a: Partshøring (overtrædelse af skolens studie- og ordensregler)

Paradigme 2b: Afgørelse (overtrædelse af skolens studie- og ordensregler)

Rektors sanktioner pga snyd ved eksamen (bortvisning fra eksamen)

Paradigme 4a: Høring påtænkt Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Paradigme 4b: Afgørelse om Minus 3 eller bortvisning fra eksamen pga snyd

Elevers klager over årskarakterer

Paradigme 3a: Høring klage over årskarakter

Paradigme 3b: Afgørelse klage over årskarakter 

Hvis klagen afvises som åbenbar grundløs

Paradigme 5 0: Afgørelse åbenbart grundløs (både stx og HF)

Gode råd til ledelsen ifm. elevers klager over standpunktskarakterer

Tilbud om særlige prøvevilkår

Paradigme 6a: Partshøring tilbud om særlige prøvevilkår

Paradigme 6b: Afgørelse om tilbud om særlige prøvevilkår

Udskrivning grundet udeblivelse fra/for sent fremmøde til eksamen uden gyldig grund

Paradigme 7: Underretning om udskrivning pba ulovlig udeblivelse eller for sen fremmøder