Om os

Gymnasiefællesskabet er et administrativt samarbejde mellem 25 gymnasieskoler. Gymnasiefællesskabet blev etableret i januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, hvor gymnasierne overgik til at være statslige selvejende institutioner.

Gymnasiefællesskabets formål:

Gymnasiefællesskabet skal effektivt løse administrative og tekniske opgaver for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed.

Gymnasiefællesskabet skal være førende på løsninger og udvikling indenfor samarbejdets opgaver. Endvidere er Gymnasiefællesskabet platform for uddannelsespolitiske og pædagogiske drøftelser.

Gymnasiefællesskabet har gennemgået en stor udvikling siden etableringen januar 2007, hvor samarbejdet bestod af partnerskoler, og hvor Fællesskabet alene varetog opgaver inden for IT og løn- og personale samt jura. Udviklingen har fortsat igennem alle årene. I 2009 startede vi et kreditorbogholderisamarbejde. I 2010 udvidede vi samarbejdet med et bygningssamarbejde. Ultimo 2014 udvidede vi med et indkøbssamarbejde. I 2015 udvidede vi med henholdsvis et ESDH samarbejde, og et samarbejde om administration studieture mv. som vi kalder for Gymbetaling samt et HRdatabasesamarbejdet, hvis formål er at samle relevante HRdata fra eksisterende systemer med henblik på at understøtte lokale HRprocesser. Og senest i 2016 etablerede partnerskolerne et datasikkerhedssamarbejde.

Der er nu 25 gymnasier, der arbejder sammen om Gymnasiefællesskabet . Fællesskabets styregruppe består af rektorerne fra samtlige af de deltagende gymnasier. Styregruppen vælger hvert 2.år en styregruppeformand. Styregruppeformanden har blandt til opgave at lede styregruppemøderne. Roskilde Gymnasium er værtsinstitution for Gymnasiefællesskabet. Rektor for værtsinstitutionen har i henhold til samarbejdsaftalen ansvaret for udførelse af alle de opgaver, der er overladt til Gymnasiefællesskabet, og har ansvaret for at forestå administration og tilvejebringe ressourcer, der er forbundet med opgavernes udførelse, herunder tilvejebringe lokaler, udstyr og medarbejdere. Den daglige ledelse af drift, udvikling og ressourcetilpasning i Gymnasiefællesskabet varetages af direktøren.

Gymnasiefællesskabet har endvidere en struktur og en organisering med et formandskab og seks forretningsudvalg. De seks forretningsudvalg dækker følgende områder: et udvalg for pædagogisk udvikling, et udvalg for løn, personale og bogholderi, et udvalg for IT, et udvalg for bygning, et udvalg for indkøb, et udvalg for Gymbetaling, et udvalg for HRdatabasen samt et udvalg for jura/datasikkerhed/sekretariatet. Forretningsudvalgene har blandt andet til formål at fastlægge strategi og mål for det pågældende samarbejdsområde og igangsætte nye udviklingsopgaver mv.

Gymnasiefællesskabet består i dag af en række fagområder:

• Løn, personaleadministration & Bogholderi
• IT & Digitalisering
• Bygningsdrift & bygherrerådgivning
• Indkøb & udbud
• HR-database
• ESDH
• Gymbetaling
• Censorbank (landsdækkende udligningsordning)
• Jura, datasikkerhed & DPO samt sekretariatsbetjening