Ekstern juridisk whistleblowerrådgivning til skoler i Gymnasiefællesskabet

Jurister i Gymnasiefællesskabet fungerer som skolernes eksterne whistleblowerrådgiver. De tilknyttede jurister er upartiske og varetager screening af indberetninger samt yder rådgivning og bistand til skolernes lokale whistleblowerenhed, som led i sagsbehandling af indberetningerne.

Juristerne udgør sammen med skolens whistleblower-kontaktpersoner skolens whistleblowerenhed. Enheden har til opgave, at

 • Modtage indberetninger.
 • Give bekræftelse på modtagelse (indenfor 7 dage).
 • Have kontakt med whistlebloweren.
 • Følge op på indberetninger.
 • Give feedback til whistlebloweren.
 • Sikre fortrolighed om identiteten på berørte.
 • Forhindre uautoriseret adgang til oplysningerne.
 • Afvise indberetninger, der ikke er omfattet af ordningen.

Whistleblowerenheden kan kommunikere sikkert og fortroligt med whistleblowere gennem et anerkendt og ISAE 3000 godkendt whistleblower it-system Whistleblower Software som sikrer cybersikkerheden samt at reglerne om datasikkerhed overholdes.

I henhold til lovgivningen gælder der en særlig streng tavshedspligt som iagttages af såvel jurister som af skolens lokale whistleblowerenhed.

De tilknyttede jurister har en bred erfaring med juridisk rådgivning og vejledning af skoler inden for en række fagområder med relevans for skolernes whistleblowerordning, f.eks.

 • Forvaltningsloven, herunder reglerne om habilitet, tavshedspligt, afgørelser, forvaltningsretlige principper mv.
 • Offentlig administration, herunder offentlighedslovens område
 • Databeskyttelseslovgivningen, herunder digitale krænkelser
 • Ligebehandlingslovgivning
 • Reglerne om offentligt indkøb
 • Ansættelsesret i det offentlige, herunder reglerne om forvaltningsafgørelser, partshøring mv.,
 • Generelle regler om institutionsdrift, herunder reglerne om tjenesterejser, gaver mv.
 • Elevadministration, herunder reglerne om forvaltningsafgørelser, partshøring, sanktioner mv
 • Klagesagsbehandling og ledelsesrådgivning i øvrigt

Følgende opgaver varetages af de tilknyttede jurister:

 1. Juristerne screener indberetningerne dvs. vurderer, om indberetningen falder ind under skolens WB ordning.
 1. Giver bekræftelse på modtagelse (indenfor 7 dage)

 2. Hvis indberetningen ikke falder ind under, hvad der kan indberettes om til whistleblowerordningen, eller hvis indberetningen er åbenbart grundløs, vil indberetningen blive henlagt, og indberetteren vil modtage besked herom. Whistleblowerenheden vil – afhængigt af indberetningens indhold og karakter – vejlede whistlebloweren om andre muligheder for opfølgning. Vejledningen kan eksempelvis bestå i, at whistlebloweren opfordres til at rette henvendelse til rektor, TR, skolens DPO eller fx Datatilsynet

 3. Hvis oplysningerne i indberetningen angår forhold, der ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan ske opfølgning, f.eks. hvis problemet ikke kan identificeres, og det ikke er muligt at indhente nærmere oplysninger fra whistlebloweren, f.eks. hvis whistlebloweren ikke besvarer Whistleblowerenhedens opfølgende spørgsmål, henlægger Whistleblowerenheden sagen uden videre sagsskridt. Whistleblowerenheden vil i så fald underrette whistlebloweren herom gennem it-systemet.

 4. Hvis sagen falder ind under skolens ordning, visiteres sagen til skolens lokale WB enhed som følger op på sagen, og som undersøger sagen på skolen. Skolens lokale WB enhed kan rådføre sig hos juristerne i forbindelse med afdækning og undersøgelse af sager i overensstemmelse med skolens lokale whistleblowerpolitik.

Opfølgning på en indberetning kan f.eks. bestå i:

 • iværksættelse af en intern undersøgelse på skolen, orientering af skolens ledelse og bestyrelsen.
 • Anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed.
 • Afslutning af sagen.
 1. Whistleblowerenheden orienterer rektor om at der er modtaget en indberetning. Hvis en indberetning omhandler rektor, overgives indberetningen også til bestyrelsesformanden.

 2. Når sagen er endeligt afsluttet, orienterer Whistleblowerenheden whistlebloweren herom, medmindre det er i strid med tavshedspligten, og sagen lukkes og slettes i whistleblowerordningens it-system i medfør af slettepolitikken, og vil fremgå i anonymiseret form i opgørelser over antal sager, afrapporteringer m.v.

Skolens opgave når whistleblowerenheden har afsluttet sagen:

Skolens rektor træffer beslutning om det videre forløb, når whistleblowerenheden har afsluttet sagen. Hvis indberetningen vedrører rektor, træffe bestyrelsesformanden beslutning om det videre forløb.
Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en ansat på skolen, kan det f.eks. medføre ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner f.eks. advarsel eller afskedigelse samt anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed mv.
Vedrører sagen alvorlige fejl eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det f.eks. medføre kontrakts retlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse samt anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed mv.
Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en elev på skolen, kan det f.eks. medføre disciplinære sanktioner samt anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed mv.