Gymnasiefællesskabet bistår skolerne med juridisk rådgivning, vejledning og lovfortolkning inden for følgende områder:

Offentlig administration og forvaltning
Offentlighedsloven, f.eks. aktindsigt og vejledningspligt
Forvaltningsloven, f.eks. partshøring og god forvaltningsskik
Persondataloven og databeskyttelse, f.eks. samtykke og underretning (Databeskyttelse- DPO samarbejde)
Lovgivning og regler inden for beskæftigelsesområdet, f.eks. jobrotation og fleksjob
Ligebehandlingslovgivning mv., f.eks. reglerne om forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse

Kontrakter, aftaleret, forsikring, Entrepriseret, skyldforhold og erstatning
Indgåelse, fortolkning og forhandling af kontrakter indenfor f.eks. entreprise, køb og salg af løsøre, it-drift, fast ejendom,
Debitor- og kreditorskifte
Krav uden for kontrakt, herunder erstatningsansvar
Arealanvendelse, rådighed og regulering
Statens selvforsikring
Anden klagesagsbehandling.

Markedsforhold
Udbud, f. eks. i henhold til EU-reglerne, tilbudsloven, mv.
Større indkøb
Tildeling, kontraktindgåelse mv.
Iagttagelse af lov om virksomhedsoverdragelse
Anden klagesagsbehandling.

Individuel og kollektiv arbejdsret
Lønforhandling og lønindplacering
Overenskomstforhold
Partshøringer, ansættelsesretlige sanktioner
Ændring af arbejdstid, ansættelsesvilkår og opsigelser
Sygefravær
Arbejdsskade og arbejdsmiljø
Anden klagesagshandling

Elevadministration
Partshøring, sanktioner mv.
Optag, f.eks. uddannelsesparathed/optagelse på stx og hf
Anden klagesagsbehandling.